A partir del dia 22 de Maig, començarà el procés d’accés en comparsa de la Patum Infantil 2017.

Degut a la normativa del foc, aquest any serem molt més curosos i ens revisarem més detalladament les dades dels nens/es que hi vulguin accedir.

Per aquest motiu des de l’Associació de la Patum Infantil, volem informar que:

Mides Patum Infantil
  • És obligatori portar el DNI, llibre de família o qualsevol altre document oficial on aparegui el menor amb una fotografia, data de naixement i número d’identificació per procedir agafar l’alçada i cursar el sorteig d’accés a la comparsa.
  • Si el menor no té el DNI, podeu aportar diferent documentació com ara la targeta sanitària (per la data de naixement) i algun altre document oficial on consti la seva fotografia, nom i cognoms.
  • No servirà cap imatge digitalitzada, ni feta a través de mòbil, ni enviada per whatsapp, telegram, ni per altres medis.
  • Encara que l’any passat s’hagi format part d’alguna comparsa, ningú és exempt de presentar la documentació sol·licitada.
  • Els nens/es afectats per la normativa del foc, s’han de presenciar igualment el dia del sorteig i notificar-ho. En cas de NO presentar-se perdran el dret de plaça reservada.
  • És obligatori que el nen/a estigui present per agafar l’alçada. 

I de forma molt especial, fer esment que en els cas que s’hagin apuntat per fer de ple:

  • També hauran de complir amb el tema de la documentació dels punts anteriors assenyalats.
  • L’acompanyant de ple, serà la persona designada a través del pare/mare o tutor legal el dia del mateix sorteig (dimecres 24 a les 18h). En el cas que es faci el sorteig i no hi ha un acompanyant assignat, la plaça quedarà vacant.
  • L’acompanyant de ple designat no es podrà modificar un cop s’hagi realitzat el sorteig.
  • Si el nen/a que li toqui el sorteig, com també l’acompanyant designat, no ha realitzat el curset del foc i no s’han presentat el dia i hora que s’indiqui per fer la formació, no podrà saltar a la plaça i automàticament es donarà el salt de ple anul·lat.

A més a més, oferirem la possibilitat de que si no s’ha realitzat la inscripció on-line (actualment tancada), el mateix dia del sorteig, es podrà fer.

Qualsevol incompliment dels punts anteriors, ens veurem obligats a anular la inscripció.

Perquè s’ha de portar la documentació original?

Al fer el tractament de dades de les més de 250  inscripcions on-line rebudes (tan per accedir a formar part de comparsa com per participar en el salts de plens), ens hem adonat que les dades que teníem d’altres anys han canviat. Pere exemple, la data i any de naixement, o els cognoms del nen/a.

Al complir la normativa del foc, s’ha de tenir molta més cura amb les dades i per aquest mateix motiu, durant el procés d’inscripció, el personal designat per la Patum Infantil s’encarregarà de fer la validació corresponent. Tota la documentació aportada, serà entregada als pares al mateix moment feta la validació de les dades.

Aquest pas és obligatori perquè el nen/a pugui accedir per agafar-li l’alçada i participar en el sorteig d’accés final.

Dates de sorteig

22 de Maig

Dilluns 22 de Maig. 18h.
Pavelló Municipal Vell (Berga)

 

– Es mesuraran, els nens/es participants a les comparses de la patum de l’any anterior.
– Els nens/es inclosos dintre de la mida demanada per la comparsa participant, continuaran a la mateixa comparsa.
– Els nens/es que passin de la mida demanada, entraran a formar part d’un altra comparsa.
Els nens/es afectats per la normativa del foc, han d’assistir igualment, si no volen accedir cap comparsa, ens ho han de notificar.

 

23 de Maig

Dimarts 23 de Maig. 18h.
Pavelló Municipal Vell (Berga)

 

– Es mesuraran, els nens/es que vulguin participar.
– Es repartiran indistintament i per sorteig, les places vacants del dia anterior entre:
1. Nens/es que participin per primera vegada a la patum.
2. Nens/es participants l’any anterior a la comparsa dels plens.
3. Nens/es que comencin un nou cicle, després d’haver descansat un any.

24 de Maig

Dimecres 24 de Maig. 18h.
Pavelló Municipal Vell (Berga)

 

– Es faran les inscripcions per la comparsa de els plens.
– Les comparses estaran preparades per si algun nen/a les vol provar.

 

Ens pots trobar al Facebook

Ens pots trobar a l’ Instagram

Ens pots trobar al Twitter

Ultims tweets